Skatter har några olika syften:

 • Att finansiera sådan service vi anser skall vara ”gratis” för alla i samhället. Dit kan räknas infrastrukturer, skola vård och omsorg m.m. eller delar därav.
 • Punktskatter för att påverka användning av vissa produkter som alkohol, tobak etc.

 

Skatter kan tas ut på några olika sätt, bl.a.:

 • Skatt på tillgångar som fastigheter, kapital,
 • Skatt på företagsvinster
 • Skatt på inkomster från lön, kapital etc.
 • Skatt på mervärde (Moms)

 

Skatt kan tas ut till:

 • Staten
 • Landsting
 • Kommuner
 • Vid transaktioner (Moms)

 

Skatt respektive avgift

En skatt är ett belopp som tas in för att täcka gemensamma kostnader utan något samband mellan belopp och vad den ska täcka. En skatt är alltså en ospecificerad intäkt till budgeten.
En avgift är ett belopp som tas in för att leverera en viss tjänst eller vara. Beloppet skall alltså användas för ett specifikt ändamål.

Budgetarbete

Budgetarbetet bör börja med att bestämma vilka tjänster och varor (produkter) som skall täckas av budgeten. Därefter räknar man ut hur mycket som måste investeras samt kostnader och underhåll för att leverera produkterna. Dessa kostnader måste räknas för samtliga år produkterna är tänkta att levereras, resp. underhållas. Samtidigt måste pengar reserveras för kommande nyinvesteringar för att kunna bibehålla standarden på produkterna.

Samtidigt beslutar man hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifter. Sedan räknar man ut punktskatterna. De allmänna skatterna blir sedan totalkostnaderna minus avgifterna minus punktskatterna. Avgifterna tas i allmänhet in via avtal, punktskatterna vid inköp.

Därefter beslutar man var och hur man tar in skatterna resp. avgifterna.

Vad ska skatterna täcka? Här kommer några av mina förslag:

 • Utbildning åtminstone t.o.m. universitet.
 • Vård inklusive ögon och tandvård.
 • Social omsorg.
 • Polis.
 • Försvar.
 • Infrastruktur, investeringar, ej användningen av infrastrukturen.
 • Kollektivtrafik, delvis
 • Viss kultur, öppna scener, bibliotek, museer etc.
 • Basinkomst
 • Bostäder, eventuellt.

Fler förslag önskas.
Vissa av punkterna kanske bara ska finansieras delvis, vissa kanske ska förses med egenavgifter och maxbelopp.

Skatter

Själv anser jag att skatterna i första hand bör tas in i proportion till hur mycket av jordens resurser som används vid skapandet av produkten och beroende av råvarornas miljöskadlighet. Eftersom varje förändring av en produkt eller tjänst innebär en energiomvandling (inkl energiförlust) så kan denna skatt kallas energiomvandlingsskatt. Arbete bör var skattefritt. En relativt hög konsumtionsskatt bör finnas för att begränsa konsumtionen. Eftersom en ansamling av kapital på ett fåtal händer är negativt för solidaritet och jämställdhet bör kapital- och arvsskatt införas. Vissa regler kan behövas för att det inte skall bli problem med ett familjeföretags fortlevande. Fastighetsskatt bör införas med visst fribelopp. I princip är boende en mänsklig rättighet och ett rimligt boende bör inte beskattas. Också beskattning av jord- och skogsbruksfastighet bör diskuteras. Bland annat kan diskuteras olika fastighetsskatter för ekologiska resp. icke ekologiska jord- och skogsbruksfastigheter.